תנאי שימוש מדור דרושים

כללי

  • לוח דרושים באתר JVindex הוקם כשירות לתושבי עמק הירדן והסביבה. לוח דרושים מועמד לרשות האזרחים ו/או בעלי עסקים בעמק הירדן והסביבה, מידע אודות משרות ומעסיקים ואפשרות לפניה ישירה לבעלי העסקים ואף אפשרות לשליחת קורות חיים להגשת מועמדות למשרות מפורסמות.
  • השימוש ו/או ההסתייעות בפירסומי האתר מעידה על הסכמה לתנאים  הכלולים בתקנון זה.
  • השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נחות והאמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים.

 

הגדרות

"האתר" – אתר אינטרנט JVindex
"משתמש" ו/או "גולש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר
"מפעילים של האתר" – חברת דרים סטודיו בע"מ הינה הבעלים והמפעילה הבלעדית של "האתר"
"פרסומים" – פרסום משרות באתר JVindex
"התקנון" – תקנון זה
 

אחריות

האתר או מפעיליו אינם צד לאיתור תעסוקה או להשמה במשרות המפורסמות באתר ואינם נושאיםפ בשום אחריות הקשורה לכך. כל התקשרות שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד ג', ואינה כוללת את האתר ו/או מפעיליו או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך האתר.

האתר ומפעיליו עושים כל שביכולתם לספק מידע מקצועי, שלם, אמין ומדויק אך הם אינם נושאים באחריות או ערבים לטיב המידע המוצג באתר (לרבות, ביחס לתוכן המודעות) ו/או לנכונותו ו/או לתקפות ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. פרסום המודעות ותוכנן ו/או המידע על מעסיקים פוטנציאלים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של האתר ו/או מפעיליו לגבי נכונות ו/או אי נכונות כדאיות השירותים. כל פעולה המתבצעת על ידי המשתמש הינה על פי שיקול דעתו ואחריותו בלבד ואתר ו/או מפעיליו אינם אחראים לכל תוצאה הנגרמת עקב השימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המצוי בו.

מתחייב המשתמש כי תוכן מסמך קורות החיים הנשלח על ידו מוגבל אך ורק להצגת קורות חייו של המועמד השולח בלבד. אין להפיץ מסמך שלא ברשות בעליו. בנוסף, חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכות האתר לצורך קידום, שיווק או כל פעולה אחרת שהינה למטרות רווח מכל סוג שהוא, בכל צורה ובכל אופן, ובכלל זה, אך לא רק, שליחת חומר פרסומי בתוך קובץ קורות חיים, איסוף פרטי מפרסמים ושימוש בהם. האתר יהיה רשאי להוסיף על כל קורות חיים שישלחו דרך האתר את שמו, סמלילו, או כל כיתוב אחר שימצא לנכון.

המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירותים ו/או במידע המתפרסם באתר וכן לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור. הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ו/או לשיקול הדעת העצמאי של המשתמש.

באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, תמונות, תכנים, ידיעות, מפות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. האתר או מפעיליו אינם אחראים למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל אשר עלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.

המשתמש מסכים, כי האתר JVindex ו/או דרים סטודיו בע"מ ו/או מי מטעמם ייחשבו כמפעילים סבירים, על פי ההקשר, בכל מבחן משפטי.

המידע המתפרסם באתר מאפשר הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. המשרד ו/או העמותה אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותם לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

התקשרות שתעשה בעקבות פרסום באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את האתר ו/או מפעיליו כצד בעסקה או כאחראים בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך האתר.

 

פעילות ושימוש בשירותי האתר

האתר מציע למשתמשים, בין היתר, להעלות קובץ קורות חיים. קובץ קורות החיים של מחפשי השמה אשר אישרו זאת יכול להשלח במלואו, לרבות פרטים מזהים של מחפש העבודה, בפני מעסיקים המגייסים עובדים והמעוניינים בכך. שירות זה נועד כדי להרחיב ולמקסם את חשיפת משתמשי האתר למעסיקים, ובכך להגביר את סיכוייהם למציאת עבודה.

האתר JVindex ודרים סטודיו בע"מ שומרים על זכותם לשמור מידע ופרטים אודות המשתמשים בשרותי האתר, ובכלל זאת מחפשי השמה ומעסיקים, כגון: פרטיים אישיים, כתובת אימייל, טלפון, פקס וכד' וזאת במאגרי המידע של האתר.

בכוונת האתר ומפעיליו לפעול לקידום המודעות אודות האתר בקרב הציבור ככלל וציבור המתגורר באזור עמק הירדן בפרט. יחד עם זאת, האתר או מפעיליו אינם מתחייבים כי לשירות ו/או למודעות שיפורסמו באתר ו/או לקורות החיים שיועברו באמצעות האתר תהיה היענות כלשהי, שכן, אין ביכולת האתר או מפעיליו לחזות אם ואילו תגובות יתקבלו בעקבות הפרסום. לפיכך, האתר ומפעיליו לא יישאו כלפי המשתמש ו/או המעסיק או מי מטעמם באחריות כלשהי לתגובות, להיעדר תגובות, לזהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ו/או מהמידע שמועבר על המשמש ו/או המעסיק. המשרד ו/או העמותה לא יהיו אחראים לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בכל מידע אשר יפורסם באתר.

האתר JVindex וחברת דרים סטודיו בע"מ שומרים על זכותם לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתם, וללא צורך במתן הודעה מראש.

 

זכויות קניין

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לאתר, תוכנו,עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי לאתר JVindex וחברת דרים סטודיו בע"מ.

האתר, תכני המודעות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן: "התוכן"(הנם רכושם הבלעדי של האתר ומפעיליו. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן, במלואו או בחלקו, לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהמשרד ומהעמותה בצוותא, ואין לעשות בתוכן שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים.

כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש – אסור ומהווה עבירה על החוק.

על מנת למנוע העתקת המודעות לאתרים אחרים – כל זכויות היוצרים במודעה שייכות בלעדית לאתר ומפעיליו. אין אישור לאף אדם / חברה / אתר אינטרנט אחר / או צד שלישי כלשהו להציג תוכן מודעה שפורסמה באתר ללא אישור בכתב מחברת דרים סטודיו בע"מ.

זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסטים, תמונות, איורים, מפות קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן זכויות יוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

מובהר כי השימוש באתר ובשרותי האתר מותר לאנשים פרטיים וכן למעסיקים המעוניינים באיתור עובדים ומועמדים לעובדים בארגונם. כל שימוש אחר, לרבות מכירה ו/או הפצה משנית, במישרין או בעקיפין, של שטח או שטחי פרסום מודעות/משרות באתר לצד ג' (ושאינה פנים ארגונית אצל המעסיק) אסורה בתכלית ללא אישור מפורש מראש ובכתב מהאתר או מפעיליו.

משתמש האתר מודע ומסכים לכך כי הפרטים שמסר, לרבות אלה הנובעים מפעילותו באתר,  ישמרו במאגרי המידע של האתר וישמשו את האתר או מפעיליו על מנת ליידע אותו אודות מידע העשוי להיות רלוונטי לאור נתוניו ו/או המידע שמסר.